BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
IMPREZA MASOWA w BUKOWCU - REGULAMINY+PLAN

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

IV PIKNIK INTEGRACYJNY – POŻEGNANIE LATA w BUKOWCU

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy - Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach, zwanym dalej „organizatorem” i dotyczy imprezy masowej pn. IV PIKNIK INTEGRACYJNY – POŻEGNANIE LATA w BUKOWCU, na boisku i terenie przyległym do świetlicy – Bukowiec,
ul. Górna 29, 95-006 Brójce, w dniu 3 września 2017 r., w godz. 14.00 – 22.00

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.

§ 2

1. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów na podstawie których Regulamin został wydany.

2. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.

§ 3

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 • materiałów wybuchowych,

 • wyrobów pirotechnicznych,

 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • napojów alkoholowych,

 • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2. Uczestnikom imprezy zabrania się:

 • wchodzenia na scenę,

 • przekraczania barierek ochronnych oraz obszarów wydzielonych przez organizatora imprezy w inny sposób, a służących tylko i wyłącznie dla osób dbających o prawidłowy przebieg imprezy,

 • zabrania się parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb ratowniczych, wyznaczonych przez organizatora imprezy bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami,

 • zastawiania pojazdami lub innymi przedmiotami punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych w sposób utrudniający lub uniemożliwiający swobodny do nich dostęp,

 • wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt,

 • dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
  na terenie, gdzie odbywa się impreza.

3. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.

4. Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego, poszanowania zieleni oraz do nie zaśmiecania terenu (odpady należy wrzucać do ustawionych koszy).

5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
  lub innych podobnie działających,

 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne,napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

 • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,

 • wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania
  w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

 • odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży).

6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Teren imprezy należy opuścić w ciągu 30 min. od zakończenia przewidzianego programu tj. od godz. 22.00 – 22.30.

§ 4

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

 • służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone, udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

2. Organizator, w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających
na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Uczestnik imprezy, nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku.

5. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.

7. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie:

 • pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

 • służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

§ 5

1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu uprawnione są, zgodnie z przepisami ustawy do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,

 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
  w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),

 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

 • w siedzibie organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach,

 • na stronie internetowej: bipgok.brojce.pl,

 • w czasie imprezy – przy scenie i na ogrodzeniu imprezy masowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

§ 7

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.


ORGANIZATOR:
GOK w Brójcach 

 

 

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ

IV PIKNIK INTEGRACYJNY – POŻEGNANIE LATA w BUKOWCU

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.), ustanawia się i udostępnienia Regulamin obiektu (terenu) imprezy masowej pod nazwą
IV PIKNIK INTEGRACYJNY – POŻEGNANIE LATA w BUKOWCU, który odbędzie się
3 września 2017 r., w godz. 14.00 – 22.00 w m. Bukowiec, ul. Górna 29, 95-006 Brójce.

 

1. Prawo wstępu na imprezę odbywającą się na wyznaczonym terenie - boisku i terenie do niego przyległym przy świetlicy w Bukowcu, ul. Górna 29, określa organizator imprezy.

2. Właścicielem terenu, na którym będzie odbywać się impreza masowa jest Gmina Brójce.

3. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia:

 • bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie,

 • porządku podczas trwania imprezy.

4. Przed korzystaniem z obiektu/terenu, instalacji i urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem obiektu wydanym przez właściciela zarządzającego obiektem i organizatora imprezy.

5. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na imprezie oraz informacje
o sposobie udostępniania i korzystania z niego uczestnikom imprezy masowej.

6. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób również obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.

7. Z obiektu mogą korzystać uczestnicy imprezy, osoby z obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR IMPREZY. W razie zaistniałej konieczności należy poddać się pracownikowi ochrony z identyfikatorem możliwości:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty oraz alkohol.

8. Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby posiadające stosowną przepustkę, bądź osoby
z identyfikatorem – ORGANIZATOR IMPREZY.

9. W razie zaistnienia urazu wypadkowego proszę niezwłocznie zgłosić się do najbliższego punktu medycznego.

10. Toalety rozmieszczone są na boisku w dwóch punktach, od strony ul. Szkolnej.

11. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy z workami jednorazowego użytku.

12. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Teren imprezy należy opuścić w ciągu 30 min. od zakończenia przewidzianego programu tj. od godz. 22.00-22.30.

13. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,

 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • napojów alkoholowych,

 • środków odurzających lub substancji psychotropowych.

14. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy.

15. Do obowiązków organizatora należy w szczególności:

 • korzystanie z boiska w czasie i zakresie uzgodnionym ze szkołą i Gminą Brójce,

 • sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał,

 • w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia boiska niezwłoczne naprawienie szkody
  i usuniecie zanieczyszczeń,

 • niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych i odurzonych,

 • usuwanie z terenu boiska osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających zagrożenie dla porządku na boisku oraz życia i zdrowia uczestników imprezy,

 • pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą,

 • zapewnienie stref wejścia i wyjścia z boiska oraz dróg ewakuacyjnych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

16. Osoby uczestniczące w imprezie masowej zobowiązane są do:

 • przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie,

 • stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez administratora oraz policji i służb porządkowych,

 • korzystania z urządzeń znajdujących się na boisku zgodnie z ich przeznaczeniem.

17. Na terenie boiska zabrania się:

 • używania środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,

 • wjazdu pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem pojazdów koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych,

 • rozniecania ogniska, używania fajerwerków, świec dymnych itp.,

 • pisania i malowania na urządzeniach i ogrodzeniu, rozdawania ulotek,

 • wchodzenia w obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności,

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi,

 • rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami,

 • innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na boisku,

 • wprowadzania zwierząt.

18. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do :

 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzewania, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 13,

 • poddawania badaniu alkomatem osób, których stan trzeźwości budzi wątpliwości,

 • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających, oraz podobnych technik obrony
  w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
  o ochronie osób i mienia,

 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

19. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane nie wpuścić na imprezę masową:

 • osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
  za wykroczenia o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych zobowiązujące
  do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego,

 • osób z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego
  na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 • osób odmawiających poddania się czynnościom o których mowa w pkt. 18,

 • osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
  z regulaminem imprezy masowej.

20. W przypadku, gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy lub kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu organizatora imprezy występuje o pomoc do Policji, potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. W tej sytuacji służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.

21. Organizator masowej imprezy kulturalnej może odmówić wstępu na imprezę masową oraz przebywania na niej osobom:

 • których dane znajdują się na bazie informacji, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych,

 • nie posiadającym dokumentu tożsamości,

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

 • posiadających broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje o których mowa w pkt,

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku podczas imprezy.

22. Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z imprezy masowej.

23. Niniejszy regulamin jest dostępny:

 • w siedzibie organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach,

 • na stronie internetowej: bipgok.brojce.pl,

 • w czasie imprezy – przy scenie i na ogrodzeniu imprezy masowej.

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

25. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

 

ORGANIZATOR:
GOK w Brójcach

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
01_Plan_graficzny Plik image 303.67 KB
powrot
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłJustyna Jurga - dyrektor2017-07-03
Publikujący Justyna Jurga - Admin 2017-08-03 13:48
Modyfikacja Justyna Jurga - Admin 2017-08-25 13:49
BIP Gminnego Ośrodka Kultury w BrójcachBrójce 39b, 95-006 Brójce tel. (42) 214-03-87 email: gok@brojce.pl
Wygenerowano: 22 września 2018r. 03:09:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.